સત્ય

વિકિસૂક્તિમાંથી
  1. મારે મન ઈશ્વર એ સત્ય છે અને સત્ય એ જ ઈશ્વર છે - મહાત્મા ગાંધી


લેખ