સત્યના પ્રયોગો

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ગાંધીજીની જીવની વિશે એ મહત્વની વાત છે એ કે તે સત્યને વરીને લખાયેલ છે.


લેખ