સફળતા

વિકિસૂક્તિમાંથી
  1. ઈતિહાસ બતાવે છે કે સફળતા પ્રાપ્ત કરનાર લગભગ પ્રત્યેક વ્યક્તિઓ સફળતા મેળવતા પહેલાં ઘોર નિષ્ફળતાથી બે ડગલાં જ દૂર રહી હતી. - Gujarati Motivational Quotes


લેખ