સુખ-દુઃખ

વિકિસૂક્તિમાંથી
  1. “ઈશ્વર માનવી ને લાયકાત કરતા વધારે સુખ આપતો નથી… તો સહનશક્તિ કરતા વધારે દુઃખ પણ નથી આપતો……….


લેખ