સ્વભાવ

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  1. કશું ના હોય ત્યારે “અભાવ” નડે છે, થોડું જ હોય ત્યારે “ભાવ” નડે છે, જીવનનું આ એક કડવું સત્ય છે, બધું જ હોય ને ત્યારે “સ્વભાવ” નડે છે.-અજ્ઞાત


લેખ