હારને કાજે નવ મારીએ

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
હારને કાજે નવ મારીએ
નરસિંહ મહેતા


હે જી વ્હાલા ! હારને કાજે નવ મારીએ‚
હઠીલા હરજી અમને‚
માર્યા રે પછી રે મારા નાથજી‚ બહુ દોષ ચડશે તમને…
એવા હારને કાજે નવ મારીએ…

હે જી વ્હાલા ! અરધી રજની વીતી ગઈ‚ હાર તમે લાવોને વ્હેલા‚
માંડલિક રાજા અમને મારશે‚ દિવસ ઊગતાં પહેલાં…
એવા હારને કાજે નવ મારીએ…

હે જી વ્હાલા ! નથી રે જોતો હીરાનો હારલો‚ વેગે તમે ફૂલડાંનો લાવો‚
દયા રે કરીને દામોદરા‚ દાસને બંધનથી છોડાવો…
એવા હારને કાજે નવ મારીએ…

હે જી વ્હાલા ! કાં તો રે માંડલિકે તું ને લલચાવિયો‚ કાં તો ચડિયલ રોષો‚
કાં તો રે રાધાજીએ તું ને ભોળવ્યો‚ કાં તો મારા કરમનો રે દોષો…
એવા હારને કાજે નવ મારીએ…

હે જી વ્હાલા ! દાસ રે પોતાનો દુઃખી જોઈને‚ ગરૂડે ચડજો ગિરધારી‚
હાર રે હાથોહાથ આપજો રે‚ મ્હેતા નરસૈંના સ્વામી…
એવા હારને કાજે નવ મારીએ…

નરસિંહ મહેતા

નરસિંહ મહેતા (વિકિપીડિયા ગુજરાતી)