હાસ્ય

વિકિસૂક્તિમાંથી
  1. હંમેશા હસતા રેહવાથી અને ખુશમુના રેહવાથી અને પ્રાર્થના કરતા ઈશ્વરની નજીક વધારે જલ્દી પહોંચાય છે. -સ્વામી વિવેકાનંદ


લેખ