હિંડોળે હિંચે મારો વહાલો

વિકિસૂક્તિમાંથી
હિંડોળે હિંચે મારો વહાલો
નરસિંહ મહેતા


હિંડોળે હિંચે મારો વહાલો, હિંચંતાં રંગ લાગ્યો રે;
શામાને શામળિયા સાથે લાજતણો ભય લાગ્યો રે. હિંડોળે..

શામાને સોહાવે દંપતી, રસિયાશું રસ વાધ્યો રે;
લેહેરી લેતાં અંગસમાગમ, વીચંતડો વર લાધ્યો રે. હિંડોળે..

દીનોનાથ હિંડોળે હિંચે, ફૂલ્યો મદન મદમાતો રે;
નરસૈયાનો સ્વામી ભલે મળિયો, માનુનીમાં રંગરાતો રે. હિંડોળે..


-૦-