હું રંગરાતી ને છું મદમાતી

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
હું રંગરાતી ને છું મદમાતી
નરસિંહ મહેતા


હું રંગરાતી ને છું મદમાતી, શામળિયા સંગ હીછું રે,
કોડ ભર્યો અતિ કુંવર નંદનો, આલિંગન દેઈ સીંચું રે. હું રંગરાતી..

હીંડોળે હિંચે મારો વહાલો, હિચંતાં કેલિ કીજે રે;
ઘુમરડી ઘુમાવે ગોકુલપતિ, લહાવો લડસડ લીજે રે. હું રંગરાતી..

અલ જઈએ અલવેશર સાથે, વિલસત જમના માનુ રે;
લેહેરી લેતાં અંગ સમાગમ, અધરપાન કીધું છાનું રે. હું રંગરાતી..

હિંડોળે હુલરાવું તમને, હેતે કરીને ગાઉ રે;
નરસૈયાના સ્વામી સંગે રમતાં, કાનજીને કંઠે વિટાઉ રે. હું રંગરાતી..

-૦-