લખાણ પર જાઓ

અખાના છપ્પા/વેષનિંદા અંગ

વિકિસૂક્તિમાંથી
અખાના છપ્પા
વેષનિંદા અંગ
અખો
આભડછેટનિંદા અંગ →


સૂતર આવે તેમ તૂં રહે,જ્યમ ત્યમ કરિને હરિને લહે;

નેશ ટેક ને આડી ગલી,પેઠો તે ન શકે નિકળી;

અખા કૃત્યનો ચઢશે કષાય,રખે તૂં કાંઇ કરવા જાય. ૧

ટદર્શનના જુજવા મતા,માંહોમાંહી ખાધા ખતા;

એકનું થાપ્યું બીજો હણે,અન્યથી આપને અધકો ગણે;

અખા એજ અંધારો કુવો,ઝગડો ભાંગી કોઇ ન મુવો. ૩

હું ટાળી અછતો થૈ રહે,હરિપ્રભામાંહે થૈ વહે;

પોતાપણેથી જે નર ટળે,અણ આયાસે હરિમાં ભળે;

અખા વાત સમજી લે વિધ્યે,જાંહાં છે ત્યાં આકાશજ મધ્યે. ૬

ડે નહીં જે પૃથ્વી સુવે,કને નહીં તે કો શું ખુવે;

ટાઢું ઉનું નોહે આકાશ,પાણીમાં નોહે માંખણ છાસ;

બ્રહ્મજ્ઞાન એવું છે અખા,જ્યાં નૈં સ્વામી સેવક સખા. ૭

રંગ ચઢે તે જાણો મેલ,પોત રહે તે સામું સહેલ;

આપે આતમ સ્વયં પ્રકાશ,કર્મ ધર્મનો કાઢી પાસ;

અખા એવી સદગુરૂની કલા,સમઝે નહિ તો વાધે બલા. ૨

મજી રહે તો સઘળો લાભ,કાયકલેશે વાધે ગાભ;

હું માને તો હોય સંતાન,આતમતાનું થાએ જાન;

અખા હરિ જાણી હું ટાળ,જન્મ કોટિની ઉતરે ગાળ. ૪

માની ત્યાં માયાનો ભાગ,માને માયા પામે લાગ;

કેવળમાં જે બીજું ભળે,કલ્પિત ભ્રમ ટાળ્યો નવ ટળે;

અખા નિજ આતમને સાધ્ય,ઔષધવોણી જાયે વ્યાધ્ય. ૫

ક નહીં તાં બીજું કશું,જાણું નૈં શું વાસો વસું;

પંચ નહીં ત્યાં કેની શાખ્ય,વણ રસના અચવ્યો રસ ચાખ્ય;

અખા સમજે તો સમજી જુવે,બાપના બાપને ઘેલાં રૂવે. ૮

અખાના છપ્પા