અખાના છપ્પા/આભડછેટનિંદા અંગ

વિકિસૂક્તિમાંથી
← વેષનિંદા અંગ અખાના છપ્પા
આભડછેટનિંદા અંગ
અખો
શ્થુળદોષ અંગ →


ભડછેટ અંત્યજની જણી,બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવ કીધા ધણી;

બારે માસ ભોગવે એ બે,સૌને ઘેર આવી ગઇ રહે;

અખા હરિ જાણે જડ જાય,નૈં તો મનસા વાચા પેશીરે ક્યાંય. ૯

પોતાનાં પડખાં નવ જુવે,હાડ ચામડા મુરખ ધુવે;

શુદ્ધ કેમ થાય જો ચામડું,મોટું માંહે એ વાંકડું;

હરી જાણ્યા વિના ભૂલા ભમે,અખા પાર ન પામે ક્યમે. ૧૦

શ્વર જાણે તે આચાર,એ તો છે ઉપલો ઉપચાર;

મીઠાં મૌડાં માન્યાં દ્રાક્ષ,અન્ન નોય અન્નમાંની રાખ;

સોનામખી સોનું નવ થાય,અખા આંધળીને પાથરતાં વાણું વાય. ૧૧

અખાના છપ્પા