અખેગીતા/કડવું ૨૯ મું - ષટ્શાસ્ત્ર, ષટ્ઉપશાસ્ત્ર અને ષટ્દર્શનનું વર્ણન

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ કૃતિ/પાનું હમણાં જ અહીં લાવ્યા છીએ અને તેની ભૂલશુદ્ધિ (પ્રૂફ રીડીંગ) બાકી છે. જો તેમાં કોઈ ભૂલો જણાય તો ક્ષમા કરશો, થોડા સમયમાં આનું શુદ્ધિકરણ કરીને તેને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવશે.
← કડવું ૨૮ મું - વિદેહીનાં ચિન્હ અખેગીતા
કડવું ૨૯ મું - ષટ્‍શાસ્ત્ર, ષટ્‍ઉપશાસ્ત્ર અને ષટ્‍દર્શનનું વર્ણન
અખો
કડવુ ૩૦ મું - શ્રુતિ - સ્મૃતિ -પુરાણ- શાસ્ત્રના મત →


રાગ ધન્યાશ્રી

જે ઘટ ઉપનું એવું જ્ઞાનજી, ત્યાં તેહ થયું સર્વ સમાનજી;

$$ ઇશ્વરનું પામ્યું નિદાનજી, ત્યાંથી ટળીયું પ્રક્રુતિનુંભાનજી.
પૂર્વછાયા

પ્રકૃતિ ભાન ટળ્યું ત્યાંથી, યથારથ જેમ તેમ થયું;
હવે કહું દરશણ ખટ જે, અપૂરવ અમથું રહ્યું. ૧

ન્યાય પાતંજલ મીમાંસા, વૈશેષિક સાંખ્ય વેદાંત;
દરશન ઉપદરશન ભેદ દીધા, તે જાણજો તમે સંત. ૨

શૈવ સાંખ્ય મીમાંસક, ચાર્વાક બૌધ્ધ જે જૈન;
એ ઉપદરશન ભેદને જાણો, શરીરસંબંધી ચિહ્‍ન. ૩

જટિલ મુંડિત માલાધારી,કરે લુચન કેશ;
કો વાલગરડાં શિશ વીંટે, કંઠે લિંગ શિવઉપદેશ. ૪

છ દરશન તે મૂલગાં, ભાઇ શાત્રકેરાં નામ;
તેહનાં થયાં પાખંડ છનું,તે ચાલ્યાં ગામેગામ. ૫

પાખંડનાં બહું ફડસુઆં, અણાતાં તે નાવે છેક૫;
તે મત ભાખે જુજવા, પણ ચાલ્ય ન મળે એક. ૬

એક એક નિંદે એ માંહોમાંહે, અને પોતાને કહે સાર;
એમ ખટદરશન ખટપટે, પણ ન કરે મૂલવિચાર. ૭

ભણી ભણીને ભેદ પાડે, અક્ષરતણી લે ઓટ;
સિધ્ધાન્ત નાવે સમજમાંહે, બાધી રહ્યા ખટકોટ૧૦. ૮

છએ કરે વાદ માંહોમાંહે, તુઆરે સહુને પોષે માય૧૧;
સમાય માયા આપે સરખો, હાર્યો કોએ ન જાય. ૯

કહે અખો સહુકો સુણો, મત ન હોયે મહંતને;

નિરદાવે નારાયણ મળશે, જો સેવો હર-ગુરુ-સંતને. ૧૦

________________________________________

૧ કારણ. ૨ ચૂંટવાની ક્રિયા. ૩ બકરાના વાળની દોરી. ૪ પેઢાં. ૫ પાર. ૬ જૂદા જૂદા. ૭ મૂળ-કારણ-નો વિચાર. ૯ આધાર. ૧૦ છ ગઢ. ૧૧ માયા.

(પૂર્ણ)