અખાના છપ્પા/સહજ અંગ

વિકિસૂક્તિમાંથી
← ગુરુ અંગ અખાના છપ્પા
સહજ અંગ
અખો
કવિ અંગ →


ર્મ સતવાદી ભીમ બળવંત, સેદેવ જોશી જાણે તંત;

અર્જુન બાણાવળી નકુળ ચતુર, સાથ જેને શ્રીકૃષ્ણ હજુર;
વન ભોગવતા દુખિયા થયા, પામી રાજ્ય અધુરા ગયા;

સહેજે જે થાયે તે થાય, કર્તવ્યનું બળ અખો ન ગાય. ૧૮

સુધું સમજી સુખિયો થા, મૂકી આપ ઇશ્વરમાં જા;

ધરમ અરથ મોક્ષને કામ, એ માયા પગ મૂક્યાં ઠામ;

નિસ્પૃહી તે નિરાળો રહે, અખા લાલચિયો લીધે વહે. ૧૯

મજે તો અવળું છે તાન, બીજું ઇચ્છે એહજ જ્યાન;

સોનામાંહે બીજું ભળે, મૂળ રૂપ તેનું જ્યમ ટળે;

જેમ છે તેમ એ છે આત્મા, અખા કેની એવી છે ક્ષમા. ૨૦

અખાના છપ્પા