સંરક્ષિત પાનાઓ

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

This page lists existing pages that are currently protected. For a list of titles that are protected from creation, see સંરક્ષિત શીર્ષકો.

સંરક્ષિત પાનાઓ
સમયછાપ પાનું સમાપ્તિ Protecting user Protection parameters કારણ
અજ્ઞાત વિકિસૂક્તિ:Nospam૪,૧૯૨ બાઇટ્સ અનિશ્ચિત અજ્ઞાત સભ્ય સંપૂર્ણ સંરક્ષિત, ધોધાકાર
૦૯:૧૮, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ ઢાંચો:Interwiki-all૬,૬૫૪ બાઇટ્સ અનિશ્ચિત Bhatakati aatma (ચર્ચા | યોગદાન) સંપૂર્ણ સંરક્ષિત, ધોધાકાર બેઝિક ઢાંચો
૦૮:૨૦, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ ઢાંચો:Main Page Quote of the day૨૩,૬૮૨ બાઇટ્સ અનિશ્ચિત Bhatakati aatma (ચર્ચા | યોગદાન) અર્ધ સંરક્ષિત મુખપૃષ્ઠ પર સુવિચારો પૂરા પાડતો ઢાંચો હોવાથી અર્ધ સુરક્ષા
૦૮:૩૨, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ ઢાંચો:ભૂમિકા૨,૩૨૫ બાઇટ્સ અનિશ્ચિત Bhatakati aatma (ચર્ચા | યોગદાન) અર્ધ સંરક્ષિત મુખપૃષ્ઠમાં વપરાયેલો ઢાંચો હોવાથી અર્ધ સુરક્ષિત
૦૮:૩૬, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ ઢાંચો:મુખપૃષ્ઠ - Welcome૨,૮૯૪ બાઇટ્સ અનિશ્ચિત Bhatakati aatma (ચર્ચા | યોગદાન) અર્ધ સંરક્ષિત મુખપૃષ્ઠ માટેનો ઢાંચો હોવાથી અર્ધ સુરક્ષિત
૦૮:૩૯, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ ઢાંચો:મુખપૃષ્ઠ - વિષય૧,૫૦૩ બાઇટ્સ અનિશ્ચિત Bhatakati aatma (ચર્ચા | યોગદાન) અર્ધ સંરક્ષિત મુખપૃષ્ઠમાં વપરાયેલો ઢાંચો હોવાથી અર્ધ સુરક્ષિત
૦૮:૪૨, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ ઢાંચો:Click૧,૨૯૬ બાઇટ્સ અનિશ્ચિત Bhatakati aatma (ચર્ચા | યોગદાન) અર્ધ સંરક્ષિત મુખપૃષ્ઠમાં વપરાયેલો ઢાંચો હોવાથી અર્ધ સુરક્ષિત
૦૮:૪૫, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ ઢાંચો:અન્ય ભાષાઓમાં વિકિસૂક્તિ૨,૧૦૨ બાઇટ્સ અનિશ્ચિત Bhatakati aatma (ચર્ચા | યોગદાન) સંપૂર્ણ સંરક્ષિત, ધોધાકાર મુખપૃષ્ઠ માટેનો ઢાંચો અને અપડેટની શક્યતા જવલ્લે
૦૮:૪૮, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ ઢાંચો:કક્કાવારી૧૦,૮૭૯ બાઇટ્સ અનિશ્ચિત Bhatakati aatma (ચર્ચા | યોગદાન) સંપૂર્ણ સંરક્ષિત, ધોધાકાર મુખપૃષ્ઠ માટેનો ઢાંચો હોવાથી અને અપડેટની શક્યતા નહીવત
૦૮:૫૦, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ ઢાંચો:ગુજરાતી લેખન સહાયતા૧,૪૮૬ બાઇટ્સ અનિશ્ચિત Bhatakati aatma (ચર્ચા | યોગદાન) અર્ધ સંરક્ષિત મુખપૃષ્ઠમાં વપરાયેલો ઢાંચો હોવાથી અર્ધ સુરક્ષિત
૦૮:૫૪, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ ઢાંચો:બંધુ પ્રકલ્પો૩,૧૦૧ બાઇટ્સ અનિશ્ચિત Bhatakati aatma (ચર્ચા | યોગદાન) અર્ધ સંરક્ષિત મુખપૃષ્ઠમાં વપરાયેલો ઢાંચો હોવાથી અર્ધ સુરક્ષિત
૦૮:૫૬, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ ઢાંચો:બહુદ્રષ્ટ૭૪૦ બાઇટ્સ અનિશ્ચિત Bhatakati aatma (ચર્ચા | યોગદાન) અર્ધ સંરક્ષિત મુખપૃષ્ઠમાં વપરાયેલો ઢાંચો હોવાથી અર્ધ સુરક્ષિત
૦૯:૦૫, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ મુખપૃષ્ઠ૪,૫૦૧ બાઇટ્સ અનિશ્ચિત Bhatakati aatma (ચર્ચા | યોગદાન) અર્ધ સંરક્ષિત સભ્યોને નામ ભદલવાની આવશ્યકતા ઊભી થવાની નથી
૨૧:૫૪, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ ઢાંચો:સંદર્ભયાદી૮૧૭ બાઇટ્સ અનિશ્ચિત Bhatakati aatma (ચર્ચા | યોગદાન) સંપૂર્ણ સંરક્ષિત, ધોધાકાર દરેક પૃષ્ઠ પર વપરાતો ઢાંચો હોવાથી
૧૮:૪૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ ઢાંચો:માહિતીચોકઠું વ્યક્તિ૫,૧૭૬ બાઇટ્સ અનિશ્ચિત Bhatakati aatma (ચર્ચા | યોગદાન) અર્ધ સંરક્ષિત દરેક વ્યક્તિના પૃષ્ઠ પર વપરાનારો ઢાંચો હોવાથી અર્ધ સુરક્ષિત
૧૪:૨૦, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ ઢાંચો:વિકિસૂક્તિ જાણકારી૪,૬૧૦ બાઇટ્સ અનિશ્ચિત Bhatakati aatma (ચર્ચા | યોગદાન) સંપૂર્ણ સંરક્ષિત, ધોધાકાર અત્યંત મુલાકાત લેવાતું પાનું: તાજા ફેરફારોના પાને ઉપયોગમાં લેવાયેલો ઢાંચો હોવાથી
૧૭:૩૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ વિકિસૂક્તિ:Twinkle/Preferences૧,૪૭૯ બાઇટ્સ અનિશ્ચિત Bhatakati aatma (ચર્ચા | યોગદાન) સંપૂર્ણ સંરક્ષિત, ધોધાકાર ઇન્ટ્રફેસ પૂરી પાડતુ પાનુ