ગુજરાતી કહેવતો

વિકિસૂક્તિમાંથી
જે તે મૂળાક્ષરથી શરૂ થતી બધી જ કહેવતો જોવા માટે તેના પર ક્લિક કરો
૦-૯ અં
શ્રેણી ક્ષ ત્ર જ્ઞ શ્ર અઃ