સૌથી જૂનાં પાનાં

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૦:૩૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. ભારત‏‎ (૦૭:૫૩, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૪)
 2. અરેબિક કહેવતો‏‎ (૨૩:૫૦, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫)
 3. રવિન્દ્રનાથ ટાગોર‏‎ (૧૪:૧૯, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 4. અસંખ્ય‏‎ (૧૫:૦૯, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 5. આઝારબૈઝાની કહેવતો‏‎ (૧૫:૧૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 6. ઈર્ષ્યા‏‎ (૧૫:૨૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 7. ઉન્નતિ‏‎ (૧૫:૨૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 8. કામ‏‎ (૧૫:૨૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 9. કોમ્પ્યુટર‏‎ (૧૫:૨૬, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 10. ક્ષણ‏‎ (૧૫:૨૬, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 11. ક્ષમા‏‎ (૧૫:૨૬, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 12. ગુજરાતી કહેવતો‏‎ (૧૫:૨૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 13. ગુજરાતી કહેવતો/ઊ‏‎ (૧૫:૨૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 14. ગુજરાતી કહેવતો/ક્ષ‏‎ (૧૫:૨૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 15. ગુજરાતી કહેવતો/ખ‏‎ (૧૫:૨૯, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 16. ગુજરાતી કહેવતો/ચ‏‎ (૧૫:૨૯, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 17. ગુજરાતી કહેવતો/છ‏‎ (૧૫:૩૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 18. ગુજરાતી કહેવતો/જ‏‎ (૧૫:૩૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 19. ગુજરાતી કહેવતો/જ્ઞ‏‎ (૧૫:૩૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 20. ગુજરાતી કહેવતો/ઝ‏‎ (૧૫:૩૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 21. ગુજરાતી કહેવતો/ટ‏‎ (૧૫:૩૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 22. ગુજરાતી કહેવતો/ડ‏‎ (૧૫:૩૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 23. ગુજરાતી કહેવતો/ઢ‏‎ (૧૫:૩૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 24. ગુજરાતી કહેવતો/ત‏‎ (૧૫:૩૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 25. ગુજરાતી કહેવતો/થ‏‎ (૧૫:૩૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 26. ગુજરાતી કહેવતો/દ‏‎ (૧૫:૩૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 27. ગુજરાતી કહેવતો/ધ‏‎ (૧૫:૩૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 28. ગુજરાતી કહેવતો/ન‏‎ (૧૫:૩૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 29. ગુજરાતી કહેવતો/ફ‏‎ (૧૫:૩૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 30. ગુજરાતી કહેવતો/બ‏‎ (૧૫:૩૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 31. ગુજરાતી કહેવતો/ભ‏‎ (૧૫:૩૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 32. ગુજરાતી કહેવતો/ય‏‎ (૧૫:૩૪, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 33. ગુજરાતી કહેવતો/ર‏‎ (૧૫:૩૪, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 34. ગુજરાતી કહેવતો/લ‏‎ (૧૫:૩૪, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 35. ગુજરાતી કહેવતો/વ‏‎ (૧૫:૩૪, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 36. ચાઇનિઝ કહેવતો‏‎ (૧૫:૩૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 37. ચારિત્ર્ય‏‎ (૧૫:૩૬, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 38. જગદ્ગુરુ રામભદ્રાચાર્ય‏‎ (૧૫:૩૬, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 39. જીવન‏‎ (૧૫:૩૬, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 40. જ્ઞાન‏‎ (૧૫:૩૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 41. દાન‏‎ (૧૫:૩૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 42. દોષ‏‎ (૧૫:૩૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 43. નફરત‏‎ (૧૫:૩૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 44. નામસ્મરણ‏‎ (૧૫:૩૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 45. નેતા‏‎ (૧૫:૩૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 46. પગલાં‏‎ (૧૫:૩૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 47. પરખ‏‎ (૧૫:૩૯, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 48. પ્રસાદ‏‎ (૧૫:૩૯, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 49. પ્રસિદ્ધ અંતિમ શબ્દો‏‎ (૧૫:૩૯, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)
 50. પ્રેમ‏‎ (૧૫:૩૯, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)