નાનાં પાનાં

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. (ઇતિહાસ) ‎ગુજરાતી કહેવતો/ય ‎[૧૧૮ બાઇટ્સ]
 2. (ઇતિહાસ) ‎ભોજા ભગત ‎[૧૫૯ બાઇટ્સ]
 3. (ઇતિહાસ) ‎ગુજરાતી કહેવતો/ક્ષ ‎[૧૯૩ બાઇટ્સ]
 4. (ઇતિહાસ) ‎ગુજરાતી કહેવતો/જ્ઞ ‎[૨૦૧ બાઇટ્સ]
 5. (ઇતિહાસ) ‎ગુજરાતી કહેવતો/ઢ ‎[૨૫૫ બાઇટ્સ]
 6. (ઇતિહાસ) ‎આઝારબૈઝાની કહેવતો ‎[૨૫૭ બાઇટ્સ]
 7. (ઇતિહાસ) ‎આત્મા ‎[૨૭૩ બાઇટ્સ]
 8. (ઇતિહાસ) ‎વાણી ‎[૨૯૩ બાઇટ્સ]
 9. (ઇતિહાસ) ‎સત્કાર્ય ‎[૩૩૯ બાઇટ્સ]
 10. (ઇતિહાસ) ‎સત્ય ‎[૩૫૨ બાઇટ્સ]
 11. (ઇતિહાસ) ‎ઉન્નતિ ‎[૩૫૮ બાઇટ્સ]
 12. (ઇતિહાસ) ‎સત્યના પ્રયોગો ‎[૩૭૬ બાઇટ્સ]
 13. (ઇતિહાસ) ‎દાન ‎[૪૦૦ બાઇટ્સ]
 14. (ઇતિહાસ) ‎ક્ષણ ‎[૪૦૧ બાઇટ્સ]
 15. (ઇતિહાસ) ‎આળસ ‎[૪૧૫ બાઇટ્સ]
 16. (ઇતિહાસ) ‎વિરતા ‎[૪૧૯ બાઇટ્સ]
 17. (ઇતિહાસ) ‎જીવન ‎[૪૨૪ બાઇટ્સ]
 18. (ઇતિહાસ) ‎ભય ‎[૪૨૯ બાઇટ્સ]
 19. (ઇતિહાસ) ‎અસંખ્ય ‎[૪૩૪ બાઇટ્સ]
 20. (ઇતિહાસ) ‎સુખ-દુઃખ ‎[૪૩૮ બાઇટ્સ]
 21. (ઇતિહાસ) ‎દોષ ‎[૪૪૫ બાઇટ્સ]
 22. (ઇતિહાસ) ‎નફરત ‎[૪૪૫ બાઇટ્સ]
 23. (ઇતિહાસ) ‎શ્રી બ્રહ્માણી માતા ‎[૪૪૮ બાઇટ્સ]
 24. (ઇતિહાસ) ‎ગુજરાતી કહેવતો/ઈ ‎[૪૫૫ બાઇટ્સ]
 25. (ઇતિહાસ) ‎જેતલવાસણા ‎[૪૭૦ બાઇટ્સ]
 26. (ઇતિહાસ) ‎ચારિત્ર્ય ‎[૪૯૬ બાઇટ્સ]
 27. (ઇતિહાસ) ‎ઈર્ષ્યા ‎[૪૯૯ બાઇટ્સ]
 28. (ઇતિહાસ) ‎નેતા ‎[૫૧૪ બાઇટ્સ]
 29. (ઇતિહાસ) ‎સંબંધ ‎[૫૧૬ બાઇટ્સ]
 30. (ઇતિહાસ) ‎ગુજરાતી કહેવતો/ઓ ‎[૫૩૩ બાઇટ્સ]
 31. (ઇતિહાસ) ‎આવક ‎[૫૩૭ બાઇટ્સ]
 32. (ઇતિહાસ) ‎સંસ્કૃતિ ‎[૫૩૮ બાઇટ્સ]
 33. (ઇતિહાસ) ‎કહેવતોની યાદી ‎[૫૪૪ બાઇટ્સ]
 34. (ઇતિહાસ) ‎પ્રજાપતિ ‎[૫૬૦ બાઇટ્સ]
 35. (ઇતિહાસ) ‎પરખ ‎[૫૮૨ બાઇટ્સ]
 36. (ઇતિહાસ) ‎હાસ્ય ‎[૫૮૬ બાઇટ્સ]
 37. (ઇતિહાસ) ‎બાળક ‎[૫૮૬ બાઇટ્સ]
 38. (ઇતિહાસ) ‎મહાનતા ‎[૫૮૮ બાઇટ્સ]
 39. (ઇતિહાસ) ‎સુખ ‎[૫૯૯ બાઇટ્સ]
 40. (ઇતિહાસ) ‎ક્ષમા ‎[૫૯૯ બાઇટ્સ]
 41. (ઇતિહાસ) ‎ભૂલ ‎[૬૦૪ બાઇટ્સ]
 42. (ઇતિહાસ) ‎શબ્દો ‎[૬૦૬ બાઇટ્સ]
 43. (ઇતિહાસ) ‎હૃદય ‎[૬૦૬ બાઇટ્સ]
 44. (ઇતિહાસ) ‎સફળતા ‎[૬૦૯ બાઇટ્સ]
 45. (ઇતિહાસ) ‎ગુજરાતી કહેવતો/ઠ ‎[૬૩૪ બાઇટ્સ]
 46. (ઇતિહાસ) ‎સ્વભાવ ‎[૬૪૧ બાઇટ્સ]
 47. (ઇતિહાસ) ‎જ્ઞાન ‎[૬૫૫ બાઇટ્સ]
 48. (ઇતિહાસ) ‎ચાણક્ય ‎[૭૧૨ બાઇટ્સ]
 49. (ઇતિહાસ) ‎પ્રસાદ ‎[૭૪૨ બાઇટ્સ]
 50. (ઇતિહાસ) ‎સ્મિત ‎[૭૫૬ બાઇટ્સ]

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)